IMAO今尾/外形・内径固定夹具/车床用侧面锁紧结合器

产品大图
  • IMAO今尾/外形・内径固定夹具/车床用侧面锁紧结合器
  • IMAO今尾
  • MBSLAL02
  • 日本
  • 45个工作日
  • 外形·内径固定夹具 形状固定夹具,夹口(外形固定夹具用),夹口(内形固定夹具用),扩张螺栓(内形固定夹具用),外形固定夹具,夹口,车床用接合器,外形固定夹具(块型),外形固定夹具(小径型) 内径固定夹具(小型),内径固定夹具(长行程型),内径固定夹具(侧面螺栓型) ,内径固定夹具 ,车床用侧面锁紧结合器,圆柱体.传动螺旋,内径固定夹具用圆锥螺栓

产品详细介绍

IMAO今尾

外形·内径固定夹具

形状固定夹具

CP125-06501,CP125-09001,CP125-12001,CP125-16001

 

夹口(外形固定夹具用)

CP126-06501,CP126-09001,CP126-12001,CP126-16001

 

夹口(内形固定夹具用)

CP127-06501,CP127-09001,CP127-12001,CP127-16001

 

扩张螺栓(内形固定夹具用)

CP127-06501B,CP127-09001B,CP127-12001B,CP127-16001B

 

外形固定夹具

CP120-06501,CP120-09001

 

夹口

CP121-06501,CP121-09001

 

车床用接合器

CP122-06501,CP122-09001

 

外形固定夹具(块型)

CP124-03201,CP124-03202,CP124-05001,CP124-05002

 

外形固定夹具(小径型)

CP123-03201,CP123-05001

 

内径固定夹具(小型)

CP131-04001A,CP131-05001A,CP131-06001A,CP131-08001A,CP131-04001B,CP131-05001B,CP131-06001B,CP131-08001B

 

内径固定夹具(长行程型)

CP130-04001,CP130-06001,CP130-08001

 

内径固定夹具(侧面螺栓型)

MBSID-M,MBSID-L

 

内径固定夹具

MBID02,MBID04,MBID06,MBID08,MBID10,MBID12,MBID16A,MBID16B,MBID16C,MBID16D

 

车床用侧面锁紧结合器

MBSLAL02,MBSLAL04,MBSLAL06,MBSLAL08

 

圆柱体

MBSLACYL02,MBSLACYL04,MBSLACYL06,MBSLACYL08

 

传动螺旋

MBSLADS6

 

内径固定夹具用圆锥螺栓

MBID02-TB,MBID04-TB,MBID06-TB,MBID08-TB,MBID10-TB,MBID12-TB,MBID16-TB1,MBID16-TB2