IMAO今尾/定位器/圆柱销

产品大图
 • IMAO今尾/定位器/圆柱销
 • IMAO今尾
 • BJ721-16021
 • 日本
 • 45个工作日
 • 定位器 定位圆锥销(弹簧式),推出销,推出销(远距离操作型),定位螺栓(标准型),定位螺栓(高精度型),定位键,平键,套筒,圆柱销,菱形销,菱形销,小头圆柱销,小头菱形销,圆柱销,菱形销 圆柱销,菱形销,拆销器,插入销,球形锁紧销,球形锁紧销(树脂握把型),球形锁紧销用钢丝绳 、球形锁紧销用钥匙环,槽形套,槽形套(英寸型),螺丝式缓冲器,固定缓冲器,弹簧顶出销 限位板,球形柱塞(陶瓷球),球头

产品详细介绍

IMAO今尾

定位器

扩张销(压入型)

PEPP06,PEPP10 ,PEPP12,PEPP16

 

成套工具(压入型用)

PEPP06-TS,PEPP10-TS,PEPP12-TS,PEPP16-TS

 

扩张销(螺栓型)

PEPT12 ,PEPT16

 

圆锥螺栓

PEPP06-TB,PEPP10-TB,PEPP12-TB ,PEPP16-TB ,PEPT12-TB,PEPT16-TB

 

不锈钢外壳柱塞

SBP3 ,SBP4,SBP5,SBP6 ,SBP8 ,SBP10 ,SBP12 ,SBPJ4,SBPJ5 ,SBPJ6,SBPJ8 ,SBPJ10 ,SBPJ12,SBPH4 ,SBPH5 ,SBPH6 ,SBPH8,

SBPH10 ,SBPH12 ,SBPHJ4 ,SBPHJ5,SBPHJ6 ,SBPHJ8 ,SBPHJ10,SBPHJ12

 

定位圆锥销(弹簧式)

CP710-04015A ,CP710-05015A,CP710-06020A,CP710-08020A ,CP710-10025A,CP710-12025A,CP710-04015B ,CP710-05015B ,

CP710-06020B,CP710-08020B ,CP710-10025B  ,CP710-12025B

 

推出销

CP700-20050R ,CP700-30063R

 

推出销(远距离操作型)

CP701-20050 ,CP701-30063

 

定位螺栓(标准型)

BJ700-12045,BJ700-12055,BJ700-12065 ,BJ700-12075 ,BJ700-16055 ,BJ700-16065 ,BJ700-16075

 

定位螺栓(高精度型)

BJ701-12065 ,BJ701-12075 ,BJ701-16075 ,BJ701-12045 ,BJ701-12055 ,BJ701-16055 ,BJ701-16065

 

定位键

BJ710-14030 ,BJ710-16030,BJ710-18030,BJ710-20030 ,BJ710-22030

 

平键

BJ712-12020,BJ712-14022 ,BJ712-16022 ,BJ712-18022,BJ712-20022 ,BJ712-2203212025B

套筒

BJ724-08001

 

圆柱销

BJ720-06001 ,BJ720-08001 ,BJ720-10001 ,BJ720-12001 ,BJ720-14001 ,BJ720-16001 ,BJ720-18001,BJ720-20001 ,BJ720-22001

BJ720-25001 ,BJ720-28001,BJ720-30001

 

菱形销

BJ722-06001 ,BJ722-08001 ,BJ722-10001 ,BJ722-12001 ,BJ722-14001 ,BJ722-16001 ,BJ722-18001 ,BJ722-20001

BJ722-22001 ,BJ722-25001 ,BJ722-28001 ,BJ722-30001

 

圆柱销

BJ721-08021 ,BJ721-10021,BJ721-12021 ,BJ721-14021 ,BJ721-16021,BJ721-18021 ,BJ721-20021 ,BJ721-22021

BJ721-25021 ,BJ721-28021,BJ721-30021

 

菱形销

BJ723-08021 ,BJ723-10021 ,BJ723-12021,BJ723-14021 ,BJ723-16021 ,BJ723-18021 ,BJ723-20021 ,BJ723-22021

BJ723-25021 ,BJ723-28021 ,BJ723-30021

 

小头圆柱销

BJ725-06001 ,BJ725-08001,BJ725-10001 ,BJ725-12001 ,BJ725-14001 ,BJ725-16001,BJ725-18001,BJ725-20001

BJ725-22001 ,BJ725-25001